Módosított kormányrendelet

A rendelet 2011. december 28.-án módosították. Bármilyen nemzetiségű tulajdonosi körrel rendelkező gyártó terméke támogatott

Eszkoztamogatas valtozas - Modositott kormanyrendeletM A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 161. szám

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról szóló 216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása98. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról szóló 216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya kiterjed azon)

„a) területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint az alapellátás körében fogorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra, továbbá az alapellátás körében teljes munkaidõs iskolaorvossal ellátott iskola-egészségügyi ellátást biztosító és a gyermek, ifjúsági fogászati ellátást nyú

jtó egészségügyi szolgáltatóra, és ”[amely a tevékenységét egyéni egészségügyi vállalkozóként, társas vállalkozásként vagy egyéni cégként végzi (e rendelet alkalmazásában a továbbiakb
an együtt: háziorvosi szolgáltató).]99. § A Hr. a következő 6. §-sal egészül ki:
 „6. § Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelettel meg
állapított 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat a 2012. január 1-jét megelőzően
már benyújtott kérelmek esetében is alkalmazni kell.”

100. § A Hr. 1. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.17. melléklet a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A Hr. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat

a) 4. sorában a „hordozható kislabor-készülék (vércukor, lipidek, coagulometer stb.) 1” szövegrész helyébe a „hordozható kislabor-készülék (vércukor, lipidek, coagulometer stb.)” szöveg,
b) 10. sorában a „kilégzett levegő CO mérő 1” szövegrész helyébe a „kilégzett levegő CO mérő” szöveg,
c) 11. sorában az „EKG készülékek* 1” szövegrész helyébe az „EKG készülékek*” szöveg,
d) 12. sorában a „praxis Holter 1” szövegrész helyébe a „praxis Holter” szöveg,
e) 13. sorában a „Defibrillátor 1” szövegrész helyébe a „Defibrillátor” szöveg,
f) 15. sorában a „Szűrőaudiometer 1” szövegrész helyébe a „Szűrőaudiometer” szöveg,
g) 16. sorában a „Tens-készülék 1” szövegrész helyébe a „Tens-készülék” szöveg lép.

2. A Hr. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 14. sora helyébe a következõ sor lép:

14. ABPM* 400 ezer Ft3. A Hr. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat
a) 2. sorában a „mennyezeti lámpa, fogászati mûtõlámpa 1” szövegrész helyébe a „mennyezeti lámpa, fogászati
mûtõlámpa” szöveg,
b) 6. sorában a „kéziműszer*, fogó* 1” szövegrész helyébe a „kéziműszer*, fogó*” szöveg,
c) 7. sorában a „műszertartó fiók betét 1” szövegrész helyébe a „műszertartó fiók betét” szöveg,
d) 15. sorában a „hõlégsterilizátor, autokláv 1” szövegrész helyébe a „hõlégsterilizátor, autokláv” szöveg,
e) 16. sorában a „Gyorssterilizáló 1” szövegrész helyébe a „Gyorssterilizáló” szöveg,
f) 32. sorában az „elektrokauter/UH radiosebészet 1” szövegrész helyébe az „elektrokauter/UH radiosebészet” szöveg,
g) 33. sorában a „Diódalézer 1” szövegrész helyébe a „Diódalézer” szöveg lép.

 

4. A Hr. 1. melléklet végjegyzete helyébe a következõ rendelkezés lép:

„* Több darab is beszerezhetõ.
** Ideértve: asztali számítógép és annak tartozékai, monitor, vonalkód nyomtatására alkalmas nyomtató/másoló,
szkenner, online adatközlõ, illetve fogadó interface, hardver, szakmai (orvosi és védõnõi) és felhasználói szoftver,
betegnyilvántartási, kezelési program és az itt felsoroltak hordozható változatai (például: laptop).”

 

5. Hatályát veszti a Hr. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 40. sora.

A kormányrendelet

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 121. szám

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed azon

a) területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint az alapellátás körében fogorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra, és

b) az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. § (5) bekezdése értelmében kiegészítő díjra jogosult, területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra, amely a tevékenységét egyéni egészségügyi vállalkozóként, társas vállalkozásként vagy egyéni cégként végzi (e rendelet alkalmazásában a továbbiakban együtt: háziorvosi szolgáltató).

(2) A háziorvosi szolgáltató az általa működtetett praxisban az 1. melléklet szerinti, közvetlenül a betegellátást szolgáló eszközök beszerzése érdekében igényelhet praxisonként legfeljebb 1,5 millió Ft összegű támogatást, amelynek havi mértéke – az esetleges járulékterhekkel együtt – 50 000 Ft/hónap (a továbbiakban: támogatás).

(3) Amennyiben a háziorvosi szolgáltató az 1. melléklet szerinti eszköz beszerzéséhez hitelintézeti kölcsönt vesz fel vagy az eszközt lízingbe veszi, a támogatást jogosult a törlesztéshez vagy a lízingdíj fizetéséhez is felhasználni.

(4) A lízingszerződéssel biztosított eszköz lízingdíj fizetéséhez akkor adható támogatás, ha az eszköz tulajdonjoga a lízingszerződés lejáratakor a háziorvosi szolgáltató tulajdonába megy át.

(5) A támogatással beszerzett eszközt a beszerzésétől számított három évig csak abban az esetben lehet elidegeníteni, ha az – a beszerzésétől számított három évig – az elidegenítését követően is az adott praxis betegeinek ellátását szolgálja.

(6) A támogatás fedezetét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által kezelt elkülönített előirányzat tartalmazza.

2. § (1) A háziorvosi szolgáltató a támogatás folyósításához az igénylést az OEP-hez nyújtja be.

(2) Az igényléshez csatolni kell:

a) a háziorvosi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy köztartozással nem rendelkezik,

b) a háziorvosi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az általa működtetett praxis az 1. melléklet szerinti, beszerezni kívánt eszközök beszerzésére, cseréjére európai uniós forrásból nem kapott támogatást,

c) területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgáltató esetén az adott körzet alapellátásáért felelős települési önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy a helyi önkormányzat alapellátás fejlesztését célzó európai uniós támogatásban részesült-e, és ha igen, akkor a fejlesztés az 1. melléklet szerinti, a háziorvosi szolgáltató által beszerezni kívánt eszközök tekintetében milyen mértékben és összetételben irányult a helyi önkormányzat felelősségi körébe tartozó, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálatokra,

d) a háziorvosi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az 1. melléklet szerinti, beszerezni kívánt eszközök beszerzésére, cseréjére a b) és c) pontban foglaltakon túl más, közpénzből származó forrásból sem kapott támogatást,

e) a hitelintézettel kötött szerződés, illetve a lízingbe adóval kötött szerződés másolatát, valamint a hitelintézet nyilatkozatát a hitel éves átlagos törlesztési terhéről, amennyiben a háziorvosi szolgáltató az eszköz beszerzéséhez hitelintézeti kölcsönt vesz fel vagy az eszközt lízingbe veszi.

(3) Az OEP a háziorvosi szolgáltatóval az igénylést követően az igényelt támogatásra szerződést köt.

(4) Az OEP a háziorvosi szolgáltató részére a támogatást havonta utalványozza.

(5) A háziorvosi szolgáltató a támogatásra a támogatási igény benyújtását követő hónap első napjától jogosult.

(6) A támogatás folyósításának megkezdésétől számított 1 éven belül a háziorvosi szolgáltatónak az adott eszköz beszerzéséről gondoskodnia kell.

(7) A támogatásra való jogosultság annak a hónapnak az utolsó napjával megszűnik, amelyben a háziorvosi szolgáltató R. szerinti fix díjra, illetve kiegészítő díjra való jogosultsága bármely okból megszűnik. Ha a fix díjra való jogosultság megszűnésekor a beszerzett eszközök fedezetét biztosító hitel- vagy lízingszerződések futamideje még tart, akkor ugyanezen hitel- vagy lízingszerződések átruházását követően egy másik háziorvosi szolgáltató is fordíthatja ezek költségeire a részére folyósított támogatást.

(8) Amennyiben a támogatásra való jogosultság azért szűnik meg, mert a háziorvosi szolgáltató által ellátott körzet megszüntetésre vagy átszervezésre kerül, illetve a háziorvosi szolgáltatóval más, a települési önkormányzat érdekkörében felmerülő okból a háziorvosi feladatok ellátására kötött szerződést a települési önkormányzat felmondja, az 1. § (5) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, azonban az eszköznek annak beszerzésétől számított három évig továbbra is a betegellátást kell szolgálnia.

3. § (1) A háziorvosi szolgáltató – az OEP által meghatározott időpontban – évente elszámol az OEP-pel az előző évben felhasznált támogatásról. A háziorvosi szolgáltatót az esedékes elszámolásról 30 nappal korábban értesíteni kell.

Az elszámolás során az 1. melléklet szerinti eszközök vehetők figyelembe azzal, hogy nem vehető figyelembe olyan eszköz, amelynek beszerzésére, cseréjére a háziorvosi szolgáltató által működtetett praxis európai uniós vagy más, közpénzből származó forrásból támogatást kapott.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elszámoláshoz mellékelni kell:

a) a beszerzett eszközről kiállított számlának – amelyen a háziorvosi szolgáltató nyilatkozik arról, hogy az eszköz az e rendelet szerinti támogatásból kerül beszerzésre – a kiállító által hitelesített másolatát, valamint

b) a hitelintézeti kölcsön, illetve a lízingdíj költségeire vonatkozó, a hitelintézet vagy a lízingbe adó által igazolt adatokat.

(3) A háziorvosi szolgáltató által az 1000 Ft-ot meghaladó, nem e rendeletben meghatározottak szerint felhasznált, vagy fel nem használt támogatást az OEP-pel történő elszámolást követő 15 napon belül kell visszafizetni a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összeggel együtt az OEP által kezelt elkülönített előirányzat számlájára.

Szabályszerű felhasználásnak kell tekinteni, ha a háziorvosi szolgáltató által beszerzett eszköz értéke meghaladja a támogatás során folyósított összeget, de a támogatást teljes egészében az adott eszköz beszerzésére fordították.

(4) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a háziorvosi szolgáltató az OEP erre irányuló felszólítását követő 15 napon belül köteles visszafizetni a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összeggel együtt az OEP által kezelt elkülönített előirányzat számlájára. A visszafizetéssel kapcsolatos igényt az OEP érvényesíti a háziorvosi szolgáltatóval szemben.

(5) Az (1) bekezdés szerint elszámolás keretében az OEP megvizsgálja, hogy

a) a 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti nyilatkozatok megfelelnek-e a valóságnak,

b) a háziorvosi szolgáltató az e rendeletben foglaltaknak megfelelően használta-e fel a támogatást,

c) ténylegesen megvalósult-e az eszköz beszerzése, és az eszköz a háziorvosi szolgáltató tulajdonában van-e,

d) a támogatási összeget a megjelölt eszköz beszerzésére használták-e fel,

e) az eszközt indokoltan és dokumentáltan a praxisba bejelentett betegek vizsgálatára, kezelésére használták-e fel.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltakat az OEP helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrzi.

(7) Amennyiben az ellenőrzés megállapítja, hogy a háziorvosi szolgáltató a támogatástnemaz e rendeletben foglaltaknak megfelelően használta fel, az OEP intézkedik a támogatásra kötött szerződés felmondása iránt.

(8) A háziorvosi szolgáltató a támogatást lemondhatja az OEP-nek a lemondani szándékozott támogatás folyósítását megelőző hónap 10-éig megküldött lemondó nyilatkozattal.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § (1) A támogatás iránti kérelem 2012. május 31-éig nyújtható be.

(2) Az a támogatásra jogosult, aki a támogatás iránti igényét 2011. október hónapban benyújtja, a támogatásra – a 2. §

(5) bekezdésétől eltérően – 2011. október 1-jétől jogosult.

(3) A3. § szerinti elszámolásra első ízben a támogatás folyósításának megkezdésétől számított 1 év elteltével kerülhet sor.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 216/2011. (X. 19.) Korm. rendelethez

A támogatással beszerezhető eszközök listája

1. Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók által beszerezhető eszközök

A B

1. Eszközök

Az eszközért maximálisan elszámolható összeg

2. Doppler-készülék 140 ezer Ft

3. CRP vizsgáló készülék 400 ezer Ft

4. hordozható kislabor-készülék (vércukor, lipidek, coagulometer stb.) 1 200 ezer Ft

5. vérkép és/vagy vizelet analizáló kislabor gép 1,5 millió Ft

6. peak flow meter 20 ezer Ft

7. inhalátor 44 ezer Ft

8. spirometer 310 ezer Ft

9. pulzoximéter 80 ezer Ft

10. kilégzett levegő CO mérő 1 70 ezer Ft

11. EKG készülékek* 1 1 millió Ft

12. praxis Holter 1 1,5 millió Ft

13. Defibrillátor 1 1 millió Ft

14. ABPM* 1 200 ezer Ft

15. Szűrőaudiometer 1 310 ezer Ft

16. Tens-készülék 1 100 ezer Ft

17. rendelői számítógép rendszer** 600 ezer Ft

18. többfunkciós vezetékes és mobiltelefon* 200 ezer Ft

19. sürgősségi táska 400 ezer Ft

20. 2 l-es oxigénpalack * 50 ezer Ft

2. Az alapellátás körében fogorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók által beszerezhető eszközök

A B

1. Eszközök

Az eszközért maximálisan elszámolható összeg

2. mennyezeti lámpa, fogászati műtőlámpa 1 600 ezer Ft

3. fogászati kezelő egység 1,5 millió Ft

4. fogászati kézidarabok 600 ezer Ft/db

5. kompressor, exhaustor 1,5 millió Ft

6. kéziműszer*, fogó* 1 30 ezer Ft/db

7. műszertartó fiók betét 1 20 ezer Ft

8. higiénés berendezés* (mechanikus és automata kézmosó) 200 ezer Ft

9. műszerkocsi* 200 ezer Ft

10. fogászati rtg. (digitális), OP 1,5 millió Ft

11. rtg. film és szenzortartó 60 ezer Ft

12. rtg. kötény 70 ezer Ft

13. rtg. szék 60 ezer Ft

14. rtg.-film digitalizáló 1 millió Ft

15. hőlégsterilizátor, autokláv1 1,5 millió Ft

16. Gyorssterilizáló 1 1,5 millió Ft

17. UH tisztító berendezés 200 ezer Ft

18. automata kézidarab tisztító 600 ezer Ft

19. sterilizáló konténer 60 ezer Ft

20. desztillált víz előállító 150 ezer Ft

21. fóliahegesztő 250 ezer Ft

22. rendelői mélyhúzógép 300 ezer Ft

23. lenyomatkeverő gép 500 ezer Ft

24. tömőanyag-keverőgép 450 ezer Ft

25. apexlocator 400 ezer Ft

26. intraorális kamera 300 ezer Ft

27. endomotor (multifunkciós) 700 ezer Ft

28. gépi depurátor 900 ezer Ft

29. kéziműszerélező gép 400 ezer Ft

30. rendelői homokfúvó 400 ezer Ft

31. polimerizációs lámpa 700 ezer Ft

32. elektrokauter/UH radiosebészet 1 1,5 millió Ft

33. Diódalézer 1 1,5 millió Ft

34. caries és plakk dg. készülék 1,5 millió Ft

35. digitális fogszín meghatározó készülék 450 ezer Ft

36. ózonkészülék 600 ezer Ft

37. orvosi nagyító szemüveg és fejlámpa 100 ezer Ft

38. éberszedáló berendezés 1,5 millió Ft

39. rendelői számítógép rendszer** 600 ezer Ft

40. betegnyilvántartási, kezelési program 1 millió Ft

* Több darab is beszerezhető.

** Ideértve: asztali számítógép és annak tartozékai, monitor, vonalkód nyomtatására alkalmas nyomtató/másoló, szkenner, online adatközlő, illetve fogadó interface, hardver, szakmai (orvosi és védőnői) és felhasználói szoftver, külső adattároló, és az itt felsoroltak hordozható változatai (például: laptop).

1 Többségi magyar vagy kizárólag magyar tulajdonban levő gyártó cég terméke támogatott.